Намери своя куриер бързо и лесно


Условия за ползване

Начало - Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ COURIERSFINDER.COM

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Сайтът CouriersFinder.com e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България, предназначен да дава възможност на своите потребители, да осъществяват търсене, калкулиране и сравнение на цените и условията на предлагани от регистрирани в сайта Търговци, доставчици на куриерски услуги по предварително зададени от Потребителите на електронната страница критерии.
2. CouriersFinder.com декларира, че са спазени изискванията на българското законодателство, включително, но не само извършена регистрация по Закона за защита на личните данни.
3. Услугите предлагани от CouriersFinder.com са динамични и постоянно се допълват и усъвършенстват, според усмотрението на екипа на електронната страница, спазвайки законодателството на Република България.


ГЛАВА II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
4. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика:  „ДЕЛТАПРОМ“ ООД;
 • Седалище и адрес на управление: гр. София;
 • Данни за кореспонденция: гр. София, 1618, ул. „Букет” №48 - офис CouriersFinder, Email адрес: office@couriersfinder.com;
 • Телефон за връзка: 0700 18 181;
 • Вписване в публични регистри: ЕИК  202765531;
 • Номер    на    удостоверение    за    администратор    на    лични данни: № 390659 от 28.10.2013г.

ГЛАВА III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5. CouriersFinder.com предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите съгласно Закона за защита на личните данни.
6. От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, CouriersFinder.com ще събира само и единствено информация за потребителите, желаещи да ползват услугите предоставяни от интернет сайта.
7. С натискане на бутон „ИЗПРАТИ” на последната стъпка от формата за сравнително търсене на CouriersFinder.com, Потребителя получава системно съобщение, с което се потвърждава, че зададените от него критерии са приети от избраният Търговец, доставчик на куриерски услуги и се обработват.
8. Лични данни на потребителите, които се събират от CouriersFinder.com са както следва: лично и фамилно име на подателя, неговият адрес /физически и електронен/, данни относно местоназначението /държава, град, пощенски код/ и телефон за връзка.
9. CouriersFinder.com приема и обявява на сайта си Общи правила и правила за администриране на личните данни.

ГЛАВА IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

10. Потребителите имат право да ползват услугите, предоставяни от CouriersFinder.com, при спазване на настоящите Условия за ползване, Общите правила за ползване на сайта и правилата за администриране на личните данни, законите на Република България и в съответствие с правото на Европейския съюз.
11. Потребителят има право свободно и неограничено, по всяко време, да променя предоставените от него данни за всяко следващо търсене, с изключение на данните по вече направено такова, финализирано посредством бутон „ИЗПРАТИ”, като спазва правилата предвидени в Условията за ползване и Общите правила на CouriersFinder.com.
12. Потребителят получава системно съобщение на посочен от него e-mail адрес, с което се уведомява, че данните от формата за сравнително търсене са приети от избраният от последния Търговец, доставчик на куриерски услуги и се обработват.
13. В рамките на два работни часа от получаване на системното съобщение по предходната точка, с Потребителя се осъществява контакт от страна на избраният Търговец, относно доуточняване на параметрите по сключваната между тях сделка.
13.1. Осъществяването на контакт с Потребителя съгласно т. 13 от настоящите Условия за ползване се извършва в рамките на работното време на Търговеца, предоставящ куриерската услуга с оглед на времето на подаване на искането за куриерска услуга от страна на Потребителя.
14. Ако в рамките на два работни часа /в рамките на работното време на Търговеца/ от получаване на системното съобщение, с Потребителя не бъде осъществен контакт от избрания Търговец, попълнената онлайн форма може да бъде анулирана от страна на потребителя /чрез обаждане на телефонен номер 0700 18181/, като отговорност за неизпълнението носи избраният от Потребителя Търговец, предоставящ куриерската услуга.
15. Потребителят е длъжен сам да си осигури необходимото оборудване /хардуер и софтуер/, за безпрепятствено ползване на услугите, предоставяни от CouriersFinder.com
16. CouriersFinder.com не носи и не може да носи отговорност при възпрепятстван достъп на Потребителя до предоставяните от сайта услуги, които се дължат на технически несъответствия, включително хардуерно или софтуерно несъответствие, на оборудването на Потребителя, с необходимите изисквания за използването на услугите предоставяни от CouriersFinder.com.
16.1. Потребителят е длъжен да спазва законодателните разпоредби на държавите, в които се осъществява изпращането и доставката на пратките, като се задължава, че няма да изпраща материали, стоки или каквито и да е било други предмети изрично забранени от закона.
16.2. Потребителят носи отговорност пред CouriersFinder.com или пред Търговеца, извършващ куриерската услуга за вида и съдържанието на пратките, както и при евентуално нарушение на закона, на която и да е от изпращащата и получаващата държава и/или на настоящите Условия за ползване.
16.3. CouriersFinder.com или Търговецът, предоставил куриерската услуга не отговарят за съдържанието на изпращаните от потребителите пратки.
17. Потребителят може да ползва информацията, публикувана в CouriersFinder.com за лични нужди, но се забранява възпроизвеждането и разпространението й по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на автора.
18. Потребителят е отговорен за съдържанието на информацията, която публикува за себе си или предоставя от свое име на другите членове на сайта, както и на избрания в онлайн формата куриер.
19. Потребителят е длъжен да не възпрепятства по никакъв начин услугите предоставяни от сайта или сървъра, или мрежата свързана със сървъра или сайта. 
20. Потребителят се задължава да не публикува в сайта материали, които: 

 • по някакъв начин накърняват правата върху интелектуалната собственост.
 • принадлежат или са запазена марка на други, без изричното тяхно писмено позволение.
 • имат нецензурно съдържание, което е забранено от законодателството на Република България.
 • съдържат заплахи за живота и здравето на членове от екипа на сайта, или на трети лица.
 • имат рекламна цел, ако преди това не е получено съгласието на екипа на сайта.
 • противоречат по какъвто и да било начин на настоящите Условия за ползване и Общите правила на CouriersFinder.com или на законодателството на Република България.
 • представляват електронни изявления, представени в цифрова форма, информацията, в които обаче не е представена чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне.

21. Във връзка с ползването на предоставените от CouriersFinder.com услуги, потребителят е длъжен: 

 • да спазва разпоредбите на настоящите Условия за ползване и Общите правила на сайта, законодателството на Република България, както и разпоредбите на правото на Европейския съюз с директно приложение.
 • да следи за нарушения от други потребители на настоящите Условия за ползване и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно екипа на сайта.
 • да не накърнява по какъвто и да било начин правата на CouriersFinder.com, както и на трети лица във връзка с използването на сайта.

ГЛАВА V. БИСКВИТКИ

22. С използване на IP адреси, бисквитки (cookies) и други технически данни с цел подобряване качеството на уебсайта, екипът на CouriersFinder.com наблюдава кои негови сeкции се посещават и колко време продължават тези посещения.
22.1. Този мониторинг се осъществява чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на бисквитки. 
22.2. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. Системата за мониторинг на сайта наблюдава и други системни параметри като операционна система, вид браузер, резолюция на монитора и др., които не представляват лични данни, не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели. 
22.3. Фразите, въведени от потребителите във формата за търсене също се наблюдават от екипа на CouriersFinder.com, но в обобщен вид, непозволяващ да бъдат свързани с конкретни потребители.
23. Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървъра записва във вашия компютър, за да отчита трафика, който компютърът ви генерира в уебсайта. Бисквитки се използват от системата за сравнително търсене и онлайн калкулиране на сайта. 
23.1. Всеки път, когато бъде използвана платформата за сравнително търсене на CouriersFinder.com, информацията за него се съхранява на компютъра на Потребителя осъществил търсенето. 
23.2. Бисквитките се обновяват всеки път, когато Потребителя посещава сайта на CouriersFinder.com. Те не могат да послужат за идентификация - те само разпознават, че в миналото сайта е бил вече посещаван.
23.3. В рамките на услугата, която предоставя CouriersFinder.com е възможно регистрираните на сайта куриерски фирми също да използват бисквитки. 
23.4. Възможно е да настроите браузъра си да не приема „бисквитки”. Можете да отхвърляте и нашите „бисквитки”, но в този случай има риск определени функции в някои от секциите на сайта да не бъдат активни.

Настоящите Условия за ползване са валидни от 1.07.2014 г., като екипът на CouriersFinder.com си запазва правото да променя тези условия по всяко време. 

При евентуална промяна на Условията за ползване, на заглавната страница на сайта  ще бъде публикувано съобщение за настъпилата промяна.