Намери своя куриер бързо и лесно


Общи правила

Начало - Общи правила

ОБЩИ ПРАВИЛА НА УЕБСАЙТ COURIERSFINDER.COM И
ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ ПРИ АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

    
Р А З Д Е Л I. О Б Щ И  П Р А В И Л А

ГЛАВА I. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ 
1. Настоящите Общи правила са предназначени за регулиране на отношенията между CouriersFinder.com /„ДЕЛТАПРОМ“ ООД/, гр. София, ЕИК 202765531, наричано по-долу Посредник, потребителите на електронната страница CouriersFinder.com, наричани по-долу Потребителите и Търговци, предоставящи куриерски услуги, наричани по-долу за краткост - Търговци.
2. Участници:
2.1. Посредникът CouriersFinder.com посредничи при търсенето и осъществяването на контакт между Потребителите на сайта и регистрираните в него куриерски фирми - Търговци.
2.2. Потребителите - физически или юридически лица, ползващи предоставяните от Посредника услуги за сравнително търсене и калкулиране на цени на куриерски услуги от различни куриерски фирми, при еднакви параметри на заданието.
2.3. Търговци - куриерски фирми, регистрирани на онлайн платформата на CouriersFinder.com.

ГЛАВА II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

3. Посредникът предоставя възможност на Потребителите на сайта да извършват сравнително търсене на предлагани от регистрирани на електронната платформа на CouriersFinder.com Търговци, предоставящи куриерски услуги от вида „от врата до врата”.
4. CouriersFinder.com има качеството на посредник, свързващ две страни по бъдещ договор - ПОТРЕБИТЕЛ и ТЪРГОВЕЦ.
5. Посредникът съдейства при осъществяването на контакт между Потребителите на сайта и Търговците с помощта на електронната форма за търсене и сравнение на предоставяните от последните куриерски услуги, обявени на електронната страница на CouriersFinder.com.
6. Посредникът полага усилия да поддържа коректно функциониране на електронната страница CouriersFinder.com, но при всички случаи запазва правото си временно да ограничава функционалността на електронната страница, когато това се налага поради извършването на технически процедури или по причини извън контрола на самия Посредник.
7. Потребителите на сайта декларират, че са съгласни събираната от сайта информация да бъде достъпна, както на територията на държавата, в която е събрана, така и на територията на други държави, ако това е необходимо за осъществяване на услугата от страна на CouriersFinder.com.

ГЛАВА III. ДОГОВОР
8. Търсенето, сравнението и избора на куриерска услуги, посредством онлайн формата на CouriersFinder.com, от страна на Потребителя, има силата на изявление и изрично съгласие за сключване на договор за посредничество между него и CouriersFinder.com.
9. Потребителите не дължат възнаграждение на Посредника, като целта на CouriersFinder.com е да ги улесни при търсенето и избора на доставчик на куриерски услуги, предоставящ услуга, която отговаря в максимална степен на изискванията на всеки един Потребител. 
10. При използване на електронната форма за сравнително търсене на куриерски услуги на CouriersFinder.com, Потребителят има възможност да провери параметрите и данните, които е въвел в калкулатора при стъпка „ПРЕГЛЕД” и своевременно да промени или поправи въведените от него данни.
11. С натискане на бутон „ИЗПРАТИ” от последната стъпка на формата за сравнително търсене на CouriersFinder.com, Потребителят се съгласява с настоящите Общи правила и правила за сигурност при администриране на личните данни, както и с Условията за ползване на интернет сайта CouriersFinder.com.
11.1. С натискане на бутон „ИЗПРАТИ” от последната стъпка на формата за сравнително търсене на електронната платформа на CouriersFinder.com, Потребителят се съгласява и с общите правила на избраната от него куриерска фирма, регистрирана и предлагаща куриерски услуги чрез електронната платформа на CouriersFinder.com, предоставени му за запознаване чрез нарочна връзка.
12. Натискането на бутон „ИЗПРАТИ” от Потребителя се счита за изрично съгласие за сключване на договор за куриерска услуга с избраната куриерска фирма. 
13. Параметрите на сделката между Потребителя и избраната от него куриерска фирма са предмет на договорка между страните, като Посредникът не е обвързан и не носи отговорност за изпълнението или неизпълнението на договора между Потребителя и Търговеца. 
14. Избраният чрез онлайн формата на CouriersFinder.com Търговец е длъжен своевременно да информира Потребителя за приемането или отхвърлянето на желаната услуга.
15. Съгласно изискванията на ЗЕТ, CouriersFinder.com предварително информира Потребителите на предоставяните от сайта услуги по ясен и разбираем начин относно:

 • Техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение – т. 8 и т. 9 от настоящите Общи правила;
 • Техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора с избраната куриерска фирма - т. 10 от настоящите Общи правила и правила за администриране на личните данни;

16. При подаване на заявка за куриерска услуга от страна на Потребителя, между него и избрания Търговец се сключва Договор съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия и Закона за задълженията и договорите, като условията по него не са предмет на настоящите Общи правила и правила за администриране на лични данни и са извън компетенциите на Посредника.

 • Настоящите Общи правила и правила за администриране на лични данни са съглашение между CouriersFinder.com и Потребителя, като по този начин се урежда правната връзка между тях;
 • Договорът за посредничество се смята за сключен в момента, в който Потребителят натисне бутон „ИЗПРАТИ” финализиращ въвеждането на данни в онлайн формата за сравнително търсене на куриерски услуги на CouriersFinder.com;
 • Електронното изявление за съгласие от страна на Потребителя с настоящите Общи правила и правила за администриране на лични данни е натискането на бутон „ИЗПРАТИ”.

17. Настоящите Общи правила и правила за администриране на лични данни са достъпни за Потребителя по всяко време, като той може технически да ги съхранява и възпроизвежда във всеки един момент. 
18. Съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия, CouriersFinder.com информира потребителите си, че настоящият Договор може да бъде сключен както на български, така и на всеки друг език поддържан от електронната страница на CouriersFinder.com.

ГЛАВА IV. ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ. ЦЕНИ

19. Цените на куриерските услуги оповестени на страницата за сравнително търсене на CouriersFinder.com са предоставени на Посредника от регистрираните на електронната страница Търговци и подлежат на промяна.
19.1. Посочените на сайта цени са ориентировъчни и са базирани на информацията относно зададените от Потребителя параметрите на търсената от последния куриерска услуга по стандартна тарифа на Търговеца.
19.2. Цените може да не включват допълнителни такси, надбавки, плащания за допълнителни услуги, както и мита, данъци и други митнически такси, което е предмет на допълнителна договорка между Потребителя и Търговеца. 
20. Плащане на цената по заявената куриерска услуга се извършва директно към избраният от Потребителя Търговец, предоставящ куриерски услуги по следните начини:

 • Посредством предоставената от CouriersFinder.com форма за заявка с връзка към системата за онлайн разплащания на някоя от фирмите предоставяща система за онлайн разплащания.
 • В брой от подателя при предаване на пратката на куриера или в брой от получателя при получаване на пратката.

20.1. Начинът, по който може да бъде извършено плащането зависи от опциите за плащане на избраната куриерска услуга, предоставяни от Търговеца съгласно параметрите и данните, които Потребителят е въвел в калкулатора за сравнително търсене на куриерска услуга, като избор за начина на плащане се предоставя на Потребителя при стъпка „ПРЕГЛЕД”.
 
ГЛАВА V.  ПОТРЕБИТЕЛ

21. Потребителите имат правото свободно да използват услугите предоставени от CouriersFinder.com
22. При извършване на сравнително търсене в онлайн формата на CouriersFinder.com, Потребителят е длъжен да посочи пълни и коректни данни съгласно изискванията на формата за търсене.
23. CouriersFinder.com си запазва правото да записва IP адреса на потребителя и всякаква друга лична информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия. 
23.1. Лична информация в този смисъл означава – информация относно Потребителя, чрез която той може да бъде идентифициран, включително, но не само име, адрес, електронен адрес или телефонен номер, както и всяка друга непублична информация.
23.2. Екипът на CouriersFinder.com декларира, че данните по предходната точка няма да бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на случаите, когато това се налага по силата на официално искане от страна на оторизиран държавен орган.
23.3. С натискане на бутон „ИЗПРАТИ” на електронната форма за търсене и сравнение на куриерски услуги на CouriersFinder.com, Потребителят се съгласява, че данните които е въвел във формата за търсене и сравнение ще бъдат предоставени на избрания от последния Търговец, предоставящ куриерски услуги, с оглед осъществяване на по-нататъшното развитие на сделката между Потребителя и Търговеца. 

ГЛАВА VI. ОТГОВОРНОСТ

24. С оглед на факта, че уебсайтът CouriersFinder.com е създаден с цел да предоставя на Потребителите възможност за сравнително търсене на куриерски услуги по предварително зададени от тях параметри и осъществяване на посредничество между Потребителите и регистрираните на интернет страницата Търговци, предоставящи куриерски услуги, CouriersFinder.com не носи отговорност за съдържанието на публикуваните условия /тарифи, времеви интервали/, за истинността и актуалността им. 
24.1. В случай, че Потребител на CouriersFinder.com претърпи вреди в резултат на неточна, неактуална и/или невярна информация, предоставена от Търговеца на електронната страница на Посредника, отговорността за това се носи от Търговеца, който я е предоставил. 
24.2. Потребителят носи риска от неточна спецификация на параметрите на пратката.
24.3. CouriersFinder.com не носи отговорност в случай, че въведените от Потребителя данни относно спецификациите на пратката не отговарят на реалните такива и поради това се стигне до промяна на цената на избраната услуга, с оглед на увеличение на цената.
24.4. Потребителят разполага с 7 /седем/ дневен рекламационен срок, в който може да предяви претенциите си към CouriersFinder.com /ДЕЛТАПРОМ ООД/.
24.5. Потребителят разполага с предвидените в българското законодателство или в общите правила на избрания Търговец рекламационни срокове, с които се съгласява при натискане на бутон „ИЗПРАТИ” от последната стъпка на формата за сравнително търсене на електронната платформа на CouriersFinder.com, посочено в т. 11.1. от настоящите правила.
25. Посредникът не носи отговорност за промени в съдържанието на електронната страница на  CouriersFinder.com, свързани с промяна на цените на услугите от страна на регистрираните Търговци, доставчици на куриерски услуги, сроковете за изпълнение на услугата и/или липсата на такива. 
26. Посредникът не носи отговорност за изпълнение на услугата, предоставяна от Търговците, както и в случай на неточно или грешно предоставени данни относно параметрите на търсената услуга от страна на Потребителя.
27. В случай, че в резултат на недобросъвестни действия по предходната точка от страна на Потребител на CouriersFinder.com, Посредникът претърпи вреди, Потребителят е длъжен да го обезщети за всички претърпени вреди, включително платени обезщетения на трети лица, такси и разноски, адвокатски хонорари и други подобни.
28.CouriersFinder.com не гарантира осъществяването на предлаганите от регистрираните на електронната страница Търговци, предоставящи куриерски услуги и по никакъв начин не представлява нито Потребителите, нито регистрираните на електронната страница Търговци.
29. CouriersFinder.com не носи отговорност в случай на неосъществяване на сделките, сключени между Потребителите и Търговците.
30. CouriersFinder.com не отговаря и изрично се освобождава от отговорност за каквито и да било вреди, настъпили за Потребителите, Търговците и/или трети лица, вследствие на неправилно, неоторизирано и/или злонамерено използване на функционалността на електронната страница, и/или информацията съдържаща се в нея, за цели различни от предвидените в тези Общи правила и правила за администриране на лични данни. 
30.1. CouriersFinder.com не носи отговорност за вида и съдържанието на подадените от Потебителя пратки, както и относно времето и начина на доставянето им от Търговеца.
31. Информацията за предоставяните от Търговците - куриерски фирми услуги периодично се променя и актуализира и за целта същата се извлича автоматично от страниците и базите данни на Търговците. 
31.1. CouriersFinder.com се освобождава от отговорност за пълнотата, верността и актуалността на предоставяната от Търговците информация относно обявените от тях услуги и ценови оферти. 
32. Посредникът не носи отговорност и не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на Потребителите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност, освен в случаите предвидените от закона. 

ГЛАВА VII. ГАРАНЦИИ

33. Екипът на CouriersFinder.com не оказва влияние при трансфера на потребителските данни в интернет и не гарантира, че изпратените данни ще бъдат получени без всякаква грешка, ако грешката се намира извън услугите на CouriersFinder.com
34. Събития, които пречат на трансферирането на информацията, или грешки извън контрола на екипа на електронната страница, освобождават CouriersFinder.com от всякакви гаранции. 
34.1. В случаите, когато повредата обективно е в контрола на CouriersFinder.com, екипът отстранява повредата във възможно най-кратък срок. 

Р А З Д Е Л II.
П Р А В И Л А  З А  С И Г У Р Н О С Т  П Р И  А Д М И Н И С Т Р И Р А Н Е  
Н А  Л И Ч Н И  Д А Н Н И

ГЛАВА І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите правила за сигурност при администриране на лични данни от служители в CouriersFinder.com, наричани по-нататък за краткост "Правила", уреждат организацията и реда за упражняване на контрол при обработването на лични данни от служителите на CouriersFinder.com по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), както и условията и реда за водене на регистри съгласно ЗЗЛД.
1.2. Обработването на личните данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
1.3. Достъп до определена информация във връзка с обработването на личните данни се осигурява само за оправомощени за това лица.
1.4. Правилата се приемат с цел да регламентират:

 • Създаване на процедури и механизми за гарантиране неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица от неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните;
 • Задълженията на лицата, обработващи лични данни и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, и отговорността при неизпълнение на тези задължения;
 • Необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на посочените по-горе лица от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

2. CouriersFinder.com е електронен портал за сравнително търсене, който за дейността си обработва лични данни, на физически лица, ползващи предоставяните от CouriersFinder.com услуги и е регистриран със заявление като администратор на лични данни (АЛД) по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД. 
2.1. Всички действия спрямо постъпили в CouriersFinder.com документи и изявления в електронен вид или на хартия се извършват при стриктно спазване на изискванията за защита на личните данни съгласно ЗЗЛД и останалите съотносими нормативни актове, както и настоящите правила, и във връзка с организацията и дейността по регистрирането, обработването, издаването и съхраняването в CouriersFinder.com на съдържащи лични данни документи.
3. Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
3.1. Защитата на лични данни се осъществява въз основа на следните принципи:
3.1.1. Законосъобразно и добросъвестно обработване;
3.1.2. Ограничено събиране, използване, разкриване и съхранение:

 • Ограничено събиране - личните данни се събират за конкретни, точно определени цели и не може да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; допълнителното им обработване за други цели, различни от целите, за които са събирани, е допустимо само при посочени в закона условия; личните данни трябва да бъдат съотносими, свързани с и ненадхвърлящи целите, за които се обработват;
 • Ограничено използване - личните данни не трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са били събрани;
 • Ограничено разкриване - служителите на CouriersFinder.com, които имат достъп до лични данни, са длъжни да не допускат разкриването и разпространението на свързана с тези данни информация извън предвидените в закона случаи;
 • Ограничено съхранение - личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват, освен в предвидените в закона случаи.

3.1.3. Прецизност – личните данни трябва да са точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за регламентираните цели на използването им.
3.1.4. Сигурност и опазване – личните данни са защитени с мерки за сигурност в съответствие с вида и рисковете при обработването им и се съхраняват според нормативно определени изисквания и срокове. 

ГЛАВА ІІ. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

4. Администраторът възлага обработването на лични данни на служители на CouriersFinder.com или на служителите на Търговците предоставящи куриерски услуги посредством електронната платформа на CouriersFinder.com, съобразно спецификата на изпълняваните от тях служебни функции или услуги и изричното съгласие за това от страна на Потребителя, декларирано с натискането на бутон „ИЗПРАТИ” от последната стъпка на формата за сравнително търсене на CouriersFinder.com, съгласно Раздел I., Глава III., т. 11 от настоящите Общи правила и правила за администриране на личните данни.
4.1. Обработващият данните информира техния притежател относно необходимостта от набирането им и целите, за които ще бъдат използвани. 
4.2. Носител (форма) за предоставяне на данните от физическите лица:

 • устно подаване на данните от лицето; 
 • хартиен носител (писмени документи);
 • електронен носител; 
 • технически носител;
 • външни източници, в изпълнение на нормативни изисквания.

5. При въвеждане, промяна или предаване на лични данни в базите данни администраторът, посредством собствен сървър, разположен в колокационен център на фирма "Делта Софтмедия" ООД със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. "Найчо Цанов" №172, ЕИК: 200953844, представлявана от г-н Драгомир Желев, управител, осигурява съхраняване на информацията за:

 • Времето (дата и час) на въвеждане, промяна или предаване на личните данни;
 • Лицата, извършващи въвеждането, промяната или предаването на личните данни;
 • Лицата, предоставили личните данни;
 • Променените или предадени лични данни, които са били въведени.

6. Личните данни, организирани и съхранявани в електронен вид, се въвеждат на твърд диск на сървър от компютърната мрежа на CouriersFinder.com или на компанията предоставяща хостинг (в случай, че се обработват от повече от един служител) или на изолиран компютър (в случай, че се обработват само от един служител или от съответното работно място не може да бъде осигурен достъп до сървър). Компютърът е свързан в локалната мрежа, със защитен достъп до личните данни, с който може да работи само обработващият лични данни. 
6.1. При работа с данните се използват съответните софтуерни продукти за обработка на същите. Софтуерните продукти за обработка могат да бъдат адаптирани към специфичните нужди на АЛД.
6.2. Достъп до операционната система, съдържаща файловете за обработка на лични данни, имат само обработващите лични данни чрез персонална парола за отваряне на тези файлове, известна само на съответния служител, а в негово отсъствие - на прекия му ръководител или друг изрично определен служител.

ГЛАВА ІII. МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НИВОТО НА СИГУРНОСТ

7. CouriersFinder.com, посредством собствен сървър, разположен в колокационен център на фирма "Делта Софтмедия" ООД със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. "Найчо Цанов" №172, ЕИК: 200953844, представлявана от г-н Драгомир Желев, управител, предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
7.1. Мерките по предходната точка включват следните средства за защита на личните данни:
7.1.1. програмно - апаратни:

 • разработване и прилагане на система за ограничаване на достъпа до лични данни;
 • защита на електронните данни от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване се осигурява посредством поддържане на антивирусни програми, периодично архивиране на данните на отделни електронни носители, както и чрез съхраняване на информацията на хартиен носител; 
 • намиращите се на сървър данни се архивират от отговорното длъжностно лице със съответната квалификация; 
 • намиращите се на изолирани компютри данни се архивират от оператора на съответния компютър (обработващия лични данни).

7.1.2. Нормативни:

 • спазване на законовите изисквания и прилагане на процедурите за защита на техническите и информационни ресурси от аварии, произшествия и бедствия (пожар, наводнение и др.);
 • осигуряване на ефективни механизми за контрол над спазването на вътрешните правила и съотносимите нормативни актове в CouriersFinder.com.

7.2. Мерките по настоящата точка са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на вида на защитените данни.
8. Всички действия, които водят или могат да доведат до нерегламентирано изтриване, унищожаване или изменение на постъпили в CouriersFinder.com лични данни в електронен вид или на хартиен носител са забранени.
9. След постигане целта на обработване на личните данни или преди преустановяване на обработването на личните данни CouriersFinder.com ги унищожава. 
9.1. След постигане целта на обработване на личните данни CouriersFinder.com ги съхранява само в предвидените в закон случаи.

ГЛАВА IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

10. Администраторът предоставя лични данни в изпълнение на нормативно установени задължения.
11. Физическото лице има право по всяко време да поиска от АЛД да:
11.1. заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
11.2. уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с т.11.1, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
11.3. Лични данни се предоставят на трети лица само след получаване на писмено съгласие от лицето, за което се отнасят данните.
11.3.1. При неполучаване на съгласие от лицето или при изричен отказ да се даде съгласие, данните не се предоставят.
11.3.2. Не е необходимо съгласие на лицето в случаите, когато е задължен субект по закон.
11.3.3. В случаите, когато при осъществяване правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, CouriersFinder.com предоставя на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се само за него.

ГЛАВА V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА COURIERSFINDER.COM

12. Във връзка с обработването на лични данни служителите на CouriersFinder.com имат права и задължения в съответствие с длъжностните си характеристики и са длъжни да спазват и изпълняват Вътрешните правила и съотносимите нормативни актове.
13. За неспазване на нормативно установените си задължения във връзка с обработването на лични данни лицата по т. 12 носят имуществена отговорност съгласно ЗЗЛД, както и дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.

Настоящите Общи правила и правила за администриране на личните данни са валидни от 1.07.2014 г. като екипът на CouriersFinder.com си запазва правото да променя тези правила по всяко време. 

При евентуална промяна на Общите правила и правилата за администриране на личните данни, на заглавната страница на сайта  ще бъде публикувано съобщение за настъпилата промяна.